Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn

Na de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je een lijst met de behandelde en goedgekeurde punten raadplegen aan de advalvas aan de ingang van het gemeentehuis.

De notulen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

Sommige tekstfragmenten werden echter verwijderd met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Deze documenten kunnen steeds aangevraagd worden in het kader van de openbaarheid van bestuur.

Tegen de besluiten kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De procedure hiervoor vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

De essentie van de tussenkomsten, mondelinge en schriftelijke vragen en antwoorden vind je in een audioverslag van deze zitting.

2021

2020

2019

860