Commissie Algemeen beleid

Deze commissie behandelt de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang. Verder waakt deze commissie over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Tot slot waakt deze commissie over de naleving van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code.


Samenstelling

Marleen Verdonck lid en waarnemend voorzitter
Filip Vermeiren lid
Jean Marie De Groote lid
Linda De Vos (vervangend lid voor Hilde De Sutter)
Simon Van Der Heyden lid
Filip Michiels lid
Louise Van Hoorde lid

Secretaris Borchert Beliën


615