Commissie Algemeen beleid

Deze commissie behandelt de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang. Verder waakt deze commissie over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Tot slot waakt deze commissie over de naleving van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code.


Samenstelling

Pieterjan Keymeulen voorzitter
Orville Cottenie lid
Jean Marie De Groote lid
Marleen Verdonck lid
Van Der Heyden Simon lid
Filip Michiels (verhinderd)
Van Hoorde Louise lid
Guy De Smet (vervangend lid voor Filip Michiels)

Secretaris Borchert Beliën


615