Mobiliteit & Verkeer

Het mobiliteitsplan

In 2001 werd het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd. Vandaag zijn we beland in de actualisatiefase van dit plan.

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 augustus l.l. is het geactualiseerd mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld. Het oude mobiliteitsplan van 2001 blijft behouden als basis; in het geactualiseerde plan zijn vier thema’s verder uitgewerkt en verdiept:

 • Afstemming gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met het mobiliteitsplan
  De geplande ruimtelijke initiatieven in de gemeente worden afgetoetst op mobiliteitsvlak; daarbij wordt steeds vertrokken vanuit het standpunt van de trage weggebruiker.
 • Wegencategorisering
  Door het toekennen van functies aan de wegen proberen we de verkeersstromen te sturen. Elke weg heeft zijn eigen functie in het totale wegennet.
 • Parkeren
  Er wordt een plan van aanpak opgemaakt voor de probleemlocaties, de Gemeente wil de verschillende parkeermogelijkheden bekendmaken. Fietsparkeren en alternatieve vervoersmodi krijgen een plaats in het gemeentelijk parkeerbeleid.
 • Trage netwerken, te voet en per fiets
  De gemeente wil het trage wegennetwerk ontwikkelen, zowel voor recreatief als functioneel gebruik. Het fietspad langs de spoorlijn L122 is de hoofddrager van het fietsnetwerk. Gemeentelijke en intergemeentelijke fietsverbindingen worden op deze fietssnelweg geënt.

 

Het geactualiseerde mobiliteitsplan kent nu een openbaar onderzoek van maandag 11 september tot en met woensdag 11 oktober 2017. Het ontwerp van het geactualiseerde plan is te bij het departement Grondgebiedszaken, dienst mobiliteit in het gemeentehuis (Dorp 1, Oosterzele).

Elke inwoner kan haar of zijn bemerkingen over het geactualiseerde mobiliteitsplan bezorgen aan het gemeentebestuur via henky.martens@oosterzele.be of per aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen (Dorp 1, Oosterzele)

Het geactualiseerde mobiliteitsplan geeft een visie weer van hoe het gemeentebestuur het mobiliteitsbeleid in de toekomst wil sturen. Het plan schept een kader en geeft de krijtlijnen weer waarin gewerkt wordt.

Een korte samenvatting kan je raadplegen in de leeswijzer. Het concept van het geactualiseerde gemeentelijk mobiliteitsplan vind je hier.

Bijlagen bij het mobiliteitsplanContactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Mobiliteit en ambulante handel
Dorp 1
9860 Oosterzele

Henky Martens
tel. 09 363 99 31
email henky.martens@oosterzele.be

Geert Van Wanzeele
email evenementen@oosterzele.be

68