Beheerplannen

Het decreet Integraal Waterbeleid

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en van kracht sinds 24 november 2003, vormt een ware trendbreuk in de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen en moet leiden tot een duurzaam waterbeleid. Het vormt de basis voor de manier waarop Vlaanderen in de toekomst met water zal omgaan. Het legt de doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid vast en roept een aantal nieuwe instrumenten - waaronder de watertoets (mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma's e vergunningen op het watersysteem in een vroeg stadium te beoordelen) in het leven.

Het bepaalt hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden en stroomgebiedsdistricten, bekken en deelbekken. Het schrijft voor hoe de overlegstructuren er moeten uitzien, hoe de waterplanning moet voorbeid en opgevolgd worden en hoe de bevolking hierin inspraak hoort te krijgen.

Meer info vind je ook op http://www.ciwvlaanderen.be/over-ciw/ciw-centrale-spil-in-het-integraal-waterbeleid

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

361