Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.

Vegetatie en kleine landschapselementen?

  • vegetatie: iedere begroeiing (perceelsdekkend) - op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd - bedoeld. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, …
  • Kleine landschapselementen:de zere bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Lees meer

 

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen. Bij vervolging van overtredingen dient volgens het natuurdecreet steeds herstel in de oorspronkelijke toestand opgelegd te worden. Daarbovenop staan er ook aanzienlijke geldboetes tegenover. De natuurvergunningsplicht volgt uit het Natuurdecreet dat sinds 1998 van kracht is.

 

Documenten

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

358