Een burger van buiten de EU uitnodigen voor een kort verblijf

Als je een buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in ons land en de vreemdeling beschikt zelf niet over voldoende bestaansmiddelen dan kan je een formulier voor tenlasteneming bekomen. Daarmee kan hij/zij een visum aanvragen.

Wie kan de verbintenis aangaan?

Een natuurlijke persoon (= de garant), die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die voor onbepaalde duur in België mag verblijven, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan.

Waar moet ik daarvoor terecht?

Wie zich garant wil stellen voor een buitenlander haalt de verbintenis tot tenlasteneming bij de dienst Burgerlijke Stand. Je kan het ook hier downloaden.

Hoe verloopt de procedure?

Je biedt je aan bij de dienst Burgerlijke Stand met het ingevulde formulier.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document weer meegeeft aan de garant.

De garant zal het origineel van de verbintenis tot tenlasteneming naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en van voldoende bestaansmiddelen.

De uitgenodigde buitenlander beschikt over een termijn van zes maanden om daarmee in de Belgische diplomatieke of consulaire post een visumaanvraag in te dienen.

Bij afgifte van een visum wordt de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd. Hij moet dit document eventueel kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat moet ik meebrengen?

  1. Je identiteitskaart
  2. Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan. Het gaat hier om een regelmatig inkomen. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan legt de garant loonfiches van de laatste drie maanden voor of documenten waaruit de inkomsten blijken.
  3. De ingevulde verbintenis tot tenlasteneming.

Hoeveel kost het?

Een verbintenis tot tenlasteneming kost 2 euro.

Bijkomende inlichtingen

Informatiebrochure voor de garant

Contactgegevens

284