Reglement

Wie heeft toegang tot de bib?
Artikel 1
De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften aan kennis, cultuur, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Wanneer is de bib open?
Artikel 2
De dagen en uren van opening zijn de volgende :

 

voormiddag

namiddag

maandag

9 - 12 uur

15 - 20 uur

dinsdag

9 - 12 uur

15 -18 uur

woensdag

9 - 18 uur (doorlopend)

donderdag

9 - 12 uur

 

vrijdag 

9 - 12 uur

15 - 18 uur

zaterdag

9 - 12 uur

 

zondag

gesloten

 

Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bib aanwezig is, kan nog aanspraak maken op bediening.

De inleverbus
Artikel 3
Buiten de openingstijden kan je gebruik maken van de inleverbus. De werken die op de vervaldag na sluitingstijd in de bus gedeponeerd worden, worden beschouwd als te laat binnengebracht.

Hoe word je lid van de bib?
Artikel 4
De inschrijving gebeurt op vertoon van je identiteitskaart. Kinderen die nog over geen identiteitskaart beschikken, worden ingeschreven door de ouders. Er is geen inschrijvingsgeld.

Hoe kan je ontlenen?
Artikel 5
Je kan ofwel gebruik maken van je digitale identiteitskaart ofwel aan de bibmedewerker een bibpas aanvragen.
Als je de bibpas verliest rekenen we € 2,50 aan voor een nieuwe bibpas.
Zonder digitale pas of bibpas kan je in de bib niets ontlenen.

Wat en hoeveel kan je ontlenen?
Artikel 6
De hiernavolgende tabel bevat een overzicht van het aantal eenheden dat men van elk soort materiaal per uitleenbeurt kan ontlenen, de uitleentermijnen, het leengeld, evenals de boete voor elk te laat teruggebracht werk :

Materialen

Aantal

Uitleentermijn

Boete

Gedrukte materialen

10

3

€ 0.15

CD’s

5

3

€ 0.50

CD-ROM’s

5

3

€ 1.25

DVD’s

5

3

€ 1.25


Kranten, naslagwerken en het recentste nummer van een tijdschrift lenen we niet uit en kunnen enkel geraadpleegd worden in de bib.

In de zomervakantie is de uitleentermijn 4 weken.
Personen die in België geen vaste verblijfplaats hebben, betalen bij iedere uitleenbeurt een borgsom van € 10,00. Deze borgsom zal terugbetaald worden bij het terugbrengen van de materialen.

De uitleenbon
Artikel 7
Bij de ontlening krijg je een uitleenbon waarop vermeld staat wat je hebt ontleend en wanneer je het uiterlijk terug moet brengen. Kijk voor het verlaten van de bib na of wat op de bon staat, overeenkomt met wat je meeneemt.

Hoe kun je verlengen?
Artikel 8
Je kan vragen om de uitleentermijn te verlengen voor zover de maximale uitleentermijn van 9 weken niet bereikt is en voor zover de materialen niet door een ander lener werden gereserveerd. Elke verlenging wordt inzake leentermijn en leengeld beschouwd als een nieuwe ontlening.
Ben je geregistreerd op https://mijn.bibliotheek.be dan kan je zelf online verlengen. Je kan ook telefonisch of per e-mail om verlenging vragen.

Wat als je te laat materialen binnenbrengt?
Artikel 9
Wie de ontleende materialen te laat terugbrengt, betaalt de boete die in de tabel in art. 6 is aangegeven. Deze boete wordt berekend per ontleende eenheid en per week dat je te laat bent, met ingang van de 1ste dag.
Tien en eventueel 20 dagen na de vervaldag krijg je een maningsbrief. Indien je dan nog geen gevolg geeft, wordt 30 dagen na de vervaldag een dossier overgemaakt aan de gemeente-ontvanger voor verdere afhandeling. De maningskosten bedragen € 0,60. Het maximum bedrag per persoon inzake boete en maningsgeld bedraagt € 50 per dossier.

Adresveranderingen

Artikel 10
De leners moeten onmiddellijk hun adresverandering mededelen.

Verantwoordelijkheid van de lener
Artikel 11
Je bibpas en de uitgeleende materialen zijn persoonlijk en mogen niet door anderen worden gebruikt.
Artikel 12
Je bent verantwoordelijk voor wat je ontleent. Controleer alles op beschadiging voor je iets meeneemt. Je kan bij het terugbrengen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
Controleer steeds of de inlevering correct is gebeurd. Staan bepaalde materialen nog steeds als uitgeleend op je naam genoteerd dan worden bij het overschrijden van de uitleentermijn de boetetarieven toegepast.

Wat als je materialen verliest of beschadigt?  
Artikel 13
Draag zorg voor de geleende materialen. Bij verlies betaal je de aankoopprijs van het werk rekening houdende met een jaarlijkse waardevermindering van 10% en € 2,50 voor de administratie-, bind- en verwerkingskosten. We rekenen minimum een bedrag aan van 20% van de aankoopprijs.
Bij beschadiging of verlies van een deel van een werk (bv. een tekstboekje of andere bijlagen) moet je het volledige werk vergoeden. Voor een beschadigd CD-doosje rekenen wij € 0,75.
Voor werken en materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, bepaalt de Raad van Beheer de schadevergoeding na overleg met de bibliothecaris.
Voor het beschadigen van barcodelabels betaal je € 2,50.

Bijkomende bepalingen voor audiovisuele materialen
Artikel 14
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan apparatuur veroorzaakt door het gebruik van ontleende audiovisuele materialen.

Reserveren
Artikel 15
Je kan zelf uitgeleende materialen online reserveren als je geregistreerd bent op https://mijn.bibliotheek.be en je wordt per mail verwittigd als het materiaal voor jou beschikbaar is. Als je op een andere manier iets wil reserveren, verwittigen we jou per brief van zodra je het gevraagde kan afhalen. We houden dit voor jou een week beschikbaar. De reserveringskosten bedragen € 0,50 per werk.

Interbibliothecair ontlenen
Artikel 16
Werken die in de bibliotheek niet voorhanden zijn, kunnen wij aanvragen in een andere bibliotheek.
De kost per aangevraagd item bedraagt € 1,25 en betaal je bij de aanvraag.
De uitleentermijn van materialen uit andere bibliotheken kan je niet verlengen.

Boekendienst aan huis
Artikel 17
Mensen die langdurig ziek zijn of die niet zelf naar de bib kunnen komen, kunnen beroep doen op de boekendienst aan huis.

Internet
Artikel 18
Op vertoon van je bibpas of identiteitskaart kan je in de bib gratis 1 uur per dag internetten. Zij die vooraf reserveerden, krijgen voorrang.
Je kan pagina's afdrukken; hiervoor betaal je € 0,10 per pagina en € 0,50 voor een kleurenprint.
Wat mag niet:

-           gebruik voor illegale doeleinden

-           het copyright schenden

-           computerbeveiligingssystemen schenden

-           vernietigen of wijzigen van computerinformatie

-           vernietigen of wijzigen van bibliotheek hardware en software

-           gebruik van eigen software

-           aansluiten van andere toestellen

-           gegevens opslaan op de harde schijf

-           raadplegen van websites die in strijd zijn met de wetgeving op de openbare zeden

Bij het niet naleven van deze richtlijnen moet je de veroorzaakte schade vergoeden en kan je tijdelijk of definitief uitgesloten worden van internetgebruik in de bib.

Hoeveel kost een fotokopie?
Artikel 19

-           een A4-formaat: € 0,10

-           een A3-formaat: € 0,15

-           A4-formaat in kleur: € 0,50

-           A3-formaat in kleur: € 0,60

-           voor een recto verso betaal je dubbel

 

Allerlei
Artikel 20
Alle rumoer moet worden gemeden opdat eenieder rustig en ongestoord zou kunnen werken. De bezoekers moeten zich terzake houden aan de richtlijnen en de bemerkingen van het bibpersoneel.
Artikel 21
Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden een koffie bestellen aan de prijs van € 0,50. 
Artikel 22
Klachten i.v.m. de toepassing van dit reglement richt je aan de bibliothecaris, uiterlijk drie werkdagen nadat het betwiste feit zich voordeed.
Artikel 23
Bij de inschrijving ontvang je dit dienstreglement. Door je in te schrijven in de bibliotheek ga je akkoord met dit reglement. 
Artikel 24
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer zal hij hiervan melding maken.
Artikel 25
De bibliotheek is gesloten op :
1 en 2 januari, Paasmaandag, 1 mei, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, O.-L.-H. Hemelvaart, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 en 15 november, 25 en 26 december.
Artikel 26
Dit reglement vervangt het vorige en wordt van kracht op 1 mei 2012. 

 

Goedgekeurd door de raad van beheer van de bibliotheek in de vergadering van 2 februari 2012.

Filiep Van Grembergen                                            Peter Willems
secretaris raad van beheer                                     voorzitter raad van beheer

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2012.

Borchert Beliën                                                        Johan Van Durme
gemeentesecretaris                                               burgemeester

Contactgegevens

dienst Bibliotheek en Toerisme
Stationsstraat 13
9860 Scheldewindeke
tel. 09 362 81 17
email bibliotheek@oosterzele.be
website http://biboosterzele.blogspot.com

Filiep Van Grembergen - bibliothecaris-diensthoofd

Anneleen Verfaillie

Vera Bekaert

Ann Thienpont

Tanja Vlaemynck

Nicky Coudeville

Sean Rousseau

703