Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 


Eerste stap: kernnota

Een eerste stap heeft de Provincie al bereikt in 2016. De kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 is het resultaat van een eerste denkoefening. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

De bouwstenen van de kernnota zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Kwaliteit en comfort
 • Klimaatgezondheid
 • Identiteit en authenticiteit
 • Autonomie robuustheid
 • Welvaart
 • Rechtvaardigheid
 • Sociale cohesie en inclusie

Meedenken?

Je kunt op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties delen tijdens de raadpleging van de conceptnota.


Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorloopt de Provincie een aantal fases:

 1. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019 
 2. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota 
 3. Voorontwerp beleidsplan
 4. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
 5. Openbaar onderzoek
 6. Definitieve vaststelling

Milieueffecten

Om de effecten van het nieuw Beleidsplan Ruimte op het milieu te onderzoeken, wordt een milieueffectenrapportage opgemaakt. Daarbij kan je jouw mening delen tijdens twee momenten:

 1. de kennisgeving van de milieueffectenrapportage
 2. het openbaar onderzoek van de milieueffectenrapportage

Nuttige links|
155