Plan MER voor Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

 
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in
kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage
opgestart. Je kunt van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
 
|
155