Commissie Algemeen Beleid

Deze gemeenteraadscommissie heeft als taak de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang te behandelen ter voorbereiding van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen. Verder waakt deze commissie over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Tot slot waakt deze commissie eveneens over de naleving van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code.

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid bestaat uit zeven gemeenteraadsleden.

Secretaris: Borchert Beliën

Samenstelling

Naam

Functie

Hilde De Sutter

voorzitter

Wilfried Verspeeten

lid

Koen Beeckman

lid

Jan Martens

lid

Roswitha Gerbosch

lid

Filip Michiels

lid

Luc Verbanck

lid

Agenda

Verslag615